Kérdése van? Küldjön e-mailt: info@knx.hu

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

 

  1. Preambulum

 

A Hexaline Kft. (székhely: 2244 Úri, Szél utca 13. A. ép.; továbbiakban: Hexaline Kft. vagy Adatkezelő), összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé jelen nyilatkozat formájában adatvédelmi, illetve adatkezelési elveit.

 

II. Fogalmak

 

érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

III. Az adatkezelő

 

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Hexaline Kft. mint adatkezelő által üzemeltetett, a www.knx.hu címen elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak és egyéb adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja és az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő a Felhasználók (érintettek) személyes adataira vonatkozóan kizárólag az érintettek előzetes hozzájárulásán alapuló, kifejezett és önkéntes adatszolgáltatása révén végez adatkezelést.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

 

Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatot, az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig, a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok megvalósulása érdekében, és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben kezeli és használja fel.

 

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő a Weboldalon található, az Adatkezelő által működtetett Webshop felületén megrendelést leadó Felhasználók

 

A Weboldalon hírlevélre való feliratkozásra van lehetőség, amelyhez az oldalon szereplő személyes adat (név és e-mail cím) megadása szükséges. Az Adatkezelő minden általa küldött hírlevél esetében biztosítja a leiratkozás lehetőségét, melyet érintett (címzett) a megadott „leiratkozás” linkre kattintva tehet meg.

 

A Weboldal látogatása (www.knx.hu) során személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. A személyes adat megadása nélküli internetes látogatása során keletkezett adatokat Adatkezelő kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

 

Adatkezelő a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, stb.) úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Ezen adatok – a felhasználó döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve a cookie-k használatát a felhasználó a böngészőben megtilthatja. További információk a sütikről itt!

 

V. A kezelt adatok köre

 

Az érintett a Weboldalon található, Adatkezelő által üzemeltetett Webshopban történő vásárlása esetén az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

(i) Az érintett családneve és utóneve

(ii) Az érintett által megadott szállítási cím

(iii) Az érintett telefonszáma (opcionális, megadása nem kötelező)

(iv) Az érintett e-mail címe

 

Az érintett hírlevélre történő feliratkozása esetén az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

(i) Az érintett családneve és utóneve

(ii)Az érintett e-mail címe.

 

VI. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére kizárólag az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulására adja ki.

 

A Felhasználó tudomásul veszi és előzetes, kifejezett hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre és telefonszámra vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbítsa:

–          GLS General Logistics Systems (székhely:2351 Alsónémedi, GLS Európa u 2 cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44)

 

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészítjük ki vagy kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal.

 

VII. Az adatbiztonság

 

Az Adatkezelő a tőle elvárható legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására magas színvonalú technikai védelmi intézkedések és gondos belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. Az Adatkezelő kiemelt adatvédelmi feladatként óvja és szigorúan bizalmasan kezeli a regisztrált ügyfeleinek és szerződéses partnereinek személyes adatait. Vonatkozó intézkedéseivel és eljárási rendjével eleget tesz az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak ezáltal védve ügyfelei és szerződéses partnerei érdekeit, továbbá eleget tud tenni a szerződéses szabadság keretein belül általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.

 

VIII. Adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. A személyes adatok kezelése azok érintettek általi megadásával (Felhasználói Fiók létrehozása, Vendégként történő bejelentkezés, hírlevélre történő feliratkozás) kezdődik és azok érintettek általi visszavonásáig tart, az adatkezelés időtartama azonban nem lehet hosszabb 5 évnél.

 

Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat.

 

IX. Tájékoztatás kérése

 

A Hexaline Kft. az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a Hexaline Kft. által kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

X. A személyes adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

 

Az Adatkezelő az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét az adatkezelő alábbi elérhetőségén: info@knx.hu

 

A személyes adatot törölni kell, ha

a.) kezelése jogellenes;

b.) az érintett (Felhasználó) kéri azok törlését vagy zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével);

c.) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e.) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

 

Az érintett, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Hexaline Kft. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Amennyiben a Hexaline Kft. az érintett kérelmében foglaltakra a fenti határidőn belül nem válaszolni, vagy azzal az érintett nem ért egyet, az érintett a lakóhelye, illetve a szokásos tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

 

Amennyiben az érintett vagy bármely harmadik személy úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

 

 

XI. Egyéb rendelkezések

 

A Hexaline Kft. az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a info@knx.hu e-mail címen, valamint a 2040 Budaörs Tavasz utca 45/2 posta címen fogadja.

Adatkezelő NAIH nyilvántartási száma(i):