Kérdése van? Küldjön e-mailt: info@knx.hu

Garanciális feltételek

 1. Kellékszavatossági jog, termékszavatosság, jótállás

 

10.1. Kellékszavatosság

 

 • A Vásárló az Eladó a hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Eladó hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

 • Vásárló választása szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

 • Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

 

 • Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

 • A Vállalkozásnak minősülő Vásárló a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési időn belül, a Fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 • A Ptk. 6:158. § alapján Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ennek alapján a Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igényének érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Amennyiben a Vásárló Vállalkozásnak minősül, a Termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Vállalkozás számára számottevő értéknövekedést eredményez, Eladó gazdagodás megtérítésére tarthat igényt.

 

 

10.2. Termékszavatosság

 

 • Fogyasztónak minősülő Vásárló részére értékesített Termék hibája esetén a Fogyasztó választása szerint a 10.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 • Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztó kérheti a Termék gyártójától, hogy a hibás terméket kijavítsa vagy kicserélje. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 • Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a Fogyasztó elveszti.

 

 • Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 • A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10.3. Jótállás

 

 • Fogyasztóval kötött szerződés esetén Eladó a Fogyasztóval szemben a vásárlástól számított 1 éven belül jótállásra köteles. Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül és a gyártó a Termékre a jelen pontban foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján az Eladót megillető jogok a Fogyasztó és Eladó közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Fogyasztóra.

 

 • Eladó a jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe, amennyiben
  • a sorozatszám törlésre került a Termékről, vagy az nem olvasható;
  • a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye;
  • a hiba a nem megfelelő telepítés, engedély nélküli javítási kísérlet vagy módosítás következménye;
  • a hiba annak az eredménye, hogy a Terméket olyan alkatrésszel, tartozékkal használták, amely nem a Termék gyártójától származik.

 

 • A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

 • A Vásárló köteles a leszállított árukat haladéktalanul megvizsgálni. Eladó nem felel azokért a károkért, amelyek a Vásárló részéről történt késedelmes hibabejelentésből adódnak.

 

 • Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül és a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.